بهاءالدین خرمشاهی

زندگینامه

سوابق

آثار

***

زندگینامه

بهاءالدّین خرّمشاهی متولد ۱۳۲۴ در قزوین‌ است.او مدرک دانشگاهی‌ کارشناسی ارشد کتابداری‌ را در کارنامه خود دارد.
بهاءالدّین خرّمشاهی در تاریخ 2/5/1369 به عضویت پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد.

سوابق

تصدّی فنّی در مرکز خدمات کتابداری‌، 1351ـ1363؛

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی‌، مؤسّس بنیاد دایرةالمعارف تشیّع‌، 1361؛

مؤسّس انتشارات فرزان‌، 1373.

آثار

کتیبه‌ای برباد، مجموعۀ شعر نیمایی‌، 1351؛

پوزیتیویسم منطقی‌، 1361؛

ذهن و زبان حافظ، 1361؛

فرهنگ موضوعی قرآن مجید، 1364؛

تفسیر و تفاسیر جدید، 1365؛

چهارده روایت‌، 1366؛

جهان غیب و غیب جهان‌، 1366؛

حافظ‌نامه‌، 1367؛

سیر بی‌سلوک‌، 1370؛

قرآن‌پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی‌)، 1372؛

حافظ از سلسلۀ بنیان‌گذاران فرهنگ امروز، 1373؛

برگزیده و شرح حافظ، 1373؛

قرآن‌شناخت (مباحثی در زمینۀ فرهنگ‌آفرینی قرآن‌)، 1374؛

در خاطرۀ شط (مجموعۀ مقالات از بهاءالدین خرّمشاهی به کوشش روزبه صدرآرا)، 1376؛

دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهی‌، 1377؛

فرصت سبز حیات، 1378؛

چشم‌ها را باید شست، 1380؛

حافظ حافظۀ ماست، 1382.

منبع: همشهری آنلاین