معرفی، گزارش و ترویجی

عمر طولانی و واژگونی در آفرینش

موضوعات اساسی آیه
•    خداوند به هر کس عمر طولانی دهد، او را در آفرینش واژگون می کند.

مباحث لغوی:

بنابر تفسیر المیزان ذیل این آیه؛ کلمه ی " نُعَمِّرْهُ " از مصدر "تعمیر"، به معناى طولانى کردن عمر(تعبیر خانه را هم از این رو تعمیر گفته اند که باعث طول عمر آن است ) و کلمه ی " نُنَکِّسْهُ "  از مصدر "تنکیس"، به معناى برگرداندن چیزى به صورتى که بالایش پایین قرار گیرد و نیرویش مبدل به ضعف گردد، و زیادتش رو به نقصان گذارد؛ می باشد.

مباحث سیاقی

حیات زمین

موضوعات اساسی آیه:

  1. آیت و نشانه بودن زمین مرده که آن را خداوند زنده کرده است.
  2. آیت و نشانه بودن دانه ای که خداوند آن را از زمین بیرون می آورد و ما از آن می خوریم.

مباحث علمی

این آیه را می توان به دو صورت مورد بررسی قرار داد؛ در حالت اول به همان ظاهر آیه توجه می کنیم در این مورد ابتدا باید بررسی کرد که

نگهداری آسمان ها و زمین

موضوعات اساسی آیه

1-  به یقین خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد و وجودشان را ادامه می دهد تا از بین نروند
2-  اگر آسمان ها و زمین از بین بروند، هیچ کس بعد از خدا نمی تواند آنها را نگهدارد
3- خداوند بردبار است و در نابود ساختن آسمان ها و زمین تعجیل نمی کند
4- خداوند غفور و ساتر است و راه نیستی را بر آسمان ها وزمین پوشیده نگه می دارد و بدین سبب آسمان ها و زمین تا مدتی معین بر پا می مانند.

مباحث لغوی

به طور کلی در ترجمه های مختلف قرآن، «تزولا» و «زالتا»به دو صورت ترجمه شده است:

صفحه‌ها